Αντικείμενο-Σκοπός


  • Σκοπό του Αγγλόφωνου Δι-ιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο “Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων” – “Hydrocarbon Exploration and Exploitation” αποτελεί η παροχή των απαραίτητων γνώσεων και η ανάπτυξη προηγμένων δεξιοτήτων και ικανοτήτων των αποφοίτων στους τεχνικούς κλάδους των γεωεπιστημών και της μηχανικής που σχετίζονται με τον κλάδο των υδρογονανθράκων [γεωλογία πετρελαίου, ανάλυση ιζηματογενών λεκανών, χαρακτηρισμός των ταμιευτήρων (reservoirs), απόκτηση, επεξεργασία και ερμηνεία σεισμικών δεδομένων, όρυξη γεωτρήσεων και μηχανική των υπόγειων ταμιευτήρων, ροή ρευστών σε πορώδη μέσα, παραγωγή υδρογονανθράκων, εκτίμηση αποθεμάτων, γεωστατιστική, πετροφυσική].
  • Η εφαρμογή αυτών των δεξιοτήτων σε ολόκληρο το φάσμα της αναζήτησης (prospecting), έρευνας (exploration) και παραγωγής (production activities) των υδρογονανθράκων, μέσα από τη διδασκαλία, τις υπαίθριες ασκήσεις, τις ερευνητικές εργασίες και τις επισκέψεις σε χώρους σχετικούς με τη βιομηχανία των υδρογονανθράκων, αποτελεί επιστημονικό στόχο του Μεταπτυχιακού αυτού Προγράμματος. Στα διδασκόμενα μαθήματα του Δ.Π.Μ.Σ. Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων παρουσιάζονται όλες οι σύγχρονες μέθοδοι και πρακτικές που χρησιμοποιούνται κατά τα στάδια της αναζήτησης, της έρευνας και της παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένης της εκμάθησης υπερσύγχρονων λογισμικών για την ερμηνεία σεισμικών 2D/3D, τη μοντελοποίηση των λεκανών, τη μελέτη των πετροφυσικών ιδιοτήτων των πετρωμάτων και το χαρακτηρισμό των ταμιευτήρων (reservoirs). Περιλαμβάνεται επίσης η εκμάθηση των σύγχρονων τεχνικών όρυξης βαθέων γεωτρήσεων, η παρουσίαση των σύγχρονων μεθόδων και πρακτικών για την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων και την κατασκευή των παραγωγικών γεωτρήσεων, η μελέτη των ρευστών του ταμιευτήρα, η εκτέλεση και ερμηνεία των “διαγραφιών γεωτρήσεων” (well logging), θέματα μηχανικής των ταμιευτήρων, παραγωγής και απόδοσης των παραγωγικών γεωτρήσεων σε συνδυασμό με οικονομικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους.
  • Στο πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνεται εκπαίδευση σε εμπορικά λογισμικά Petrel, Techlog, Petromod, Merak, GeoX κ.ά. ως χορηγία της Schlumberger αλλά και λογισμικά μηχανικής όρυξης γεωτρήσεων και άντλησης υδρογονανθράκων της CMG.
  • Το Αγγλόφωνο Δ.Π.Μ.Σ. “Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων” συμβάλει στην προώθηση ενός πνεύματος διεπιστημονικής συνεργασίας και συνέργειας ανάμεσα σε ομάδες γεωεπιστημόνων και μηχανικών με στόχο την κάτω από τις βέλτιστες συνθήκες έρευνα και εκμετάλλευση κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και στη βελτίωση των δεξιοτήτων των υποψηφίων σε θέματα επικοινωνίας (προφορικής και γραπτής), στην προσαρμογή τους σε μια άκρως ομαδική εργασία, στη λήψη αποφάσεων, στην οικονομική ανάλυση και την ανάλυση κινδύνων, στη σωστή διαχείριση των έργων (project management). Συμβάλει επίσης στην κατανόηση από τους φοιτητές/φοιτήτριες του τρόπου δημιουργίας της γνώσης καθώς επίσης και του τρόπου λειτουργίας της Επιστήμης. Επιπρόσθετα, γίνεται μια ανάλυση της επιστημονικής δραστηριότητας του συγκεκριμένου κλάδου και της ορθολογικής διάρθρωσης και λειτουργίας της.
  • Το πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή μιας υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, προσαρμοσμένης στις ανάγκες τόσο του κλάδου των υδρογονανθράκων όσο και της σύγχρονης κοινωνίας γενικότερα. Αποτελεί επίσης προϋπόθεση για συνέχιση των σπουδών σε επίπεδο Διδακτορικού Διπλώματος. Φιλοδοξία του Δι-ιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων” είναι οι απόφοιτοί του να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της παγκόσμιας πετρελαϊκής βιομηχανίας και να έχουν όλα τα εφόδια για να διεκδικήσουν θέσεις στελεχών τόσο στην Ελληνική όσο και στη Διεθνή Πετρελαϊκή αγορά εργασίας.
  • Ο κλάδος του Πετρελαίου και του Φυσικού Αερίου είναι ένας από τους ραγδαία ανερχόμενους επαγγελματικούς τομείς στην Ελλάδα, ο οποίος όμως απαιτεί πολλές δεξιότητες, τις οποίες το υπό επανίδρυση Δ.Π.Μ.Σ. δύναται να προσφέρει. Η παρεχόμενη εκπαίδευση σε αυτό το Δ.Π.Μ.Σ. φιλοδοξεί να εξασφαλίσει στο φοιτητή/τρια τις επιστημονικές εκείνες γνώσεις που θα του επιτρέψουν να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά σε όλες τις προκλήσεις αλλά και τα προβλήματα του κλάδου των υδρογονανθράκων αλλά και να του μεταδώσει, πάνω απ’ όλα, τις ηθικές εκείνες αξίες που θα πρέπει να διέπουν την άσκηση οποιουδήποτε επαγγέλματος.
  • Η ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΓΓΛΙΚΗ