Κατηγορίες Εισακτέων


  • Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Σχολών Θετικών Επιστήμων, Πολυτεχνικών Σχολών, Τμημάτων Περιβάλλοντος και γενικότερα πτυχιούχοι προερχόμενοι από Τμήματα Πανεπιστημίων με πτυχία συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης του Δι-ιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων”.
  • Γίνονται επίσης δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. και Πολυτεχνείων ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ με πτυχία συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης του Δι-ιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.