Διοίκηση


  • Στο συντονισμό, τη διοίκηση και τη λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ. συμμετέχουν μέλη του Τμήματος Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

  • Η διοικητική υποστήριξη του Δ.Π.Μ.Σ. γίνεται από την Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, με την υποστήριξη της Γραμματείας του Τμήματος Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

  • Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται από μέλη ΔΕΠ των Τμημάτων που συμμετέχουν, καθώς και μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων των ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και άλλες κατηγορίες διδασκόντων, όπως ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008.