Χρονική Διάρκεια


Η χρονική διάρκεια του Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται σε τέσσερα διδακτικά Εξάμηνα ή δύο Ακαδημαϊκά έτη, συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου ολοκλήρωσης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.