Υλικοτεχνική Υποδομή


Για τις εκπαιδευτικές – ερευνητικές ανάγκες το Δ.Π.Μ.Σ. “Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων” χρησιμοποιεί:

 • Εργαστήριο Διατρητικού Πολφού (Drilling Mud Laboratory) το οποίο διαθέτει αίθουσα εργαστηριακής εκπαίδευσης με ηλεκτρονικό εξοπλισμό για πολυμεσικές παρουσιάσεις και διαλέξεις καθώς και τις παρακάτω αναλυτικές συσκευές:

Συσκευές μέτρησης του ιξώδους του Διατρητικού Πολφού. Το ιξώδες εκφράζει την αντίσταση που προβάλλει το υλικό όταν σε αυτό ασκούνται διατμητικές τάσεις και στο παραπάνω εργαστήριο μετράται με δύο τρόπους: με εξοπλισμό MARSH FUNNEL (διατίθενται 10 συσκευές μέτρησης) και με ιξωδόμετρο MODEL 35 VISCOMETER της Εταιρείας FANN Instruments σύμφωνα με το American Petroleum Institute Specification RP 13B. 

Συσκευή μέτρησης της περιεκτικότητας του Διατρητικού Πολφού σε άμμο (SAND CONTENT KIT).

Εξοπλισμό για τη μέτρηση της πυκνότητας (ειδικού βάρους) του Διατρητικού Πολφού σε ppg = pounds per gallon, στον οποίο περιλαμβάνεται Ζυγός Πολφού (MUD BALANCE) της Εταιρείας FANN Instruments [ακρίβεια +/- 0.1 lbm/gal (+/- 0.01 g/cm3)].

Συσκευή για τη μέτρηση της ρεολογίας μη-Νευτώνειων ρευστών – όπως ο Διατρητικός Πολφός – και των διηθητικών τους ιδιοτήτων. Διατίθεται συσκευή μέτρησης των ρεολογικών ιδιοτήτων γεωτρητικής λάσπης ή τσιμεντοπολτού, τύπου Filter Press Series 300 API Low Pressure Low Temperature (LPLT) της Εταιρείας FANN Instruments.

Φορητό εξοπλισμό Slurry Test Kit Model 833 ο οποίος περιλαμβάνει Mud Balance Model 140, Marsh Funnel Viscometer, Plastic Measuring Cup 1000 ml, Digital Stopwatch, Sand Content Screen, Sand Content Funnel, Sand Content Tube, Wash Bottle 500 ml, Water Hardness Test Strips, pH Indicator Sticks, για μέτρηση του ιξώδους, του ειδικού βάρους, της πυκνότητας, της σκληρότητας του ύδατος, της συγκέντρωσης σε άμμο και του pH κάθε μείγματος (Διατρητικός Πολφός, τσιμεντοπολτός κλπ).

Εξοπλισμό μέτρησης του pH (Pocket pH Meter και pH Litmus paper) και εξοπλισμό για τη μέτρηση της σκληρότητας των ρευστών (Total Hardness Test). 

IMG_20180525_081823IMG_20180525_082254IMG_20180525_082426IMG_20180525_081705

General View of the Drilling Mud Laboratory

 • Νησίδα Η/Υ με θέσεις εργασίας και κεντρικό server, με εγκατεστημένα εξειδικευμένα λογισμικά για την πετρελαϊκή έρευνα. Η νησίδα περιλαμβάνει 7 θέσεις εργασίας πολλαπλών οθονών (multi monitor workstations) με εξελιγμένες κάρτες επαγγελματικών γραφικών, έκαστη με 240 πυρήνες επεξεργασίας, τύπου ‘NVIDIA Quadro pro K2200’ διασυνδεδεμένες σε τοπικό δίκτυο υψηλών ταχυτήτων 1000Mbps, με Server για διαχείριση τόσο της νησίδας, όσο και των βάσεων δεδομένων και των αδειών χρήσης των λογισμικών. Ο server διαθέτει 8 θέσεις “hot-plug-in” σκληρών δίσκων χωρητικότητας 16 ΤΒ. Το ανεξάρτητο τοπικό δίκτυο διασύνδεσης των σταθμών εργασίας με τον server δίνει τη δυνατότητα απομόνωσης της νησίδας από το γενικό δίκτυο web κατά τη διάρκεια επεξεργασίας εμπιστευτικών σεισμικών δεδομένων, τα οποία παραχωρούνται με ‘confidentiality agreement’ από πετρελαϊκές εταιρείες για χρήση από τους φοιτητές. Η δυνατότητα αυτή ενισχύει την ασφάλεια και αποκλείει κάθε περίπτωση διαρροής/υποκλοπής των εμπιστευτικών δεδομένων. Στη νησίδα των σταθμών εργασίας είναι εγκατεστημένα λογισμικά με αγορασμένες εκπαιδευτικές άδειες χρήσης και λογισμικά με άδειες χρήσης κατόπιν δωρεάς (donation). Οι αγορασμένες εκπαιδευτικές άδειες χρήσης (5 άδειες με ετήσια συνδρομή), αφορούν το λογισμικό CMG για τη μηχανική πετρελαίου, στη φάση εκμετάλλευσης των παραγωγικών γεωτρήσεων. Οι δωρεάν άδειες αποτελούν μεγάλη χορηγία της Schlumberger, αξίας άνω των 15.000.000 US$, με ειδική συμφωνία παραχώρησης 7 αδειών 8 λογισμικών (αναφέρονται παρακάτω). Η συμφωνία αρχικά ξεκίνησε με χορηγία λογισμικών αξίας 11.461.000 δολαρίων με την έναρξη του Δ.Π.Μ.Σ. “Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων” το 2015, και κατόπιν ενισχύθηκε και έφτασε στα σημερινά 15.2 εκατομμύρια δολάρια. Αυτό οφειλόταν και στο γεγονός ότι το 2017 ομάδα μεταπτυχιακών φοιτητών του Δ.Π.Μ.Σ. “Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων”, που χρησιμοποίησε τα λογισμικά, διακρίθηκε σε παγκόσμιο φοιτητικό διαγωνισμό στο Παρίσι, καταλαμβάνοντας παγκοσμίως την 4η θέση, μεταξύ ομάδων άλλων μεταπτυχιακών από τον διεθνή χώρο, καταξιωμένων και με πολυετή εμπειρία. Τα λογισμικά τα οποία έχουν παραχωρηθεί δωρεάν από την Εταιρεία Schlumberger ως χορηγία, αφορούν στην εισαγωγική και την προχωρημένη εκπαίδευση σε βασικούς κλάδους όπως η γεωλογία, η γεωφυσική, η πετροφυσική, η όρυξη γεωτρήσεων, η μελέτη των ταμιευτήρων των υδρογονανθράκων, η παραγωγή υδρογονανθράκων, το μάνατζμεντ και τα οικονομικά. Οι εμπορικές ονομασίες των λογισμικών είναι οι εξής: Petrel, Techlog, GeoX, PetroMod, ECLIPSE, Merak, Petrel GPM Clastic Simulator, GPM Carbonate Simulator.
 • PETEX [Petroleum Experts – Edinburg – Scotland], fully committed to supporting the development of students in Geology and Petroleum Engineering, offered 10 educational/academic licences of the Integrated Production Modelling Software (IPM) suite (consisting of 6 products: GAP, PROSPER, MBAL, PVTP, REVEAL and RESOLVE). Adding such a value to the expertise offered to our students is definitely of great importance to our MSc programme. [Equivalent of the donation: 1,483,741.60 £].
 • London-based ArcGIS Oil and Gas Exploration specialist Exprodat is providing an educational use license of the Company’s Exploration Analyst software.

IMG_20180525_081022IMG_20180525_081250IMG_20180525_081216IMG_20180525_080912

Νησίδα Η/Υ με θέσεις εργασίας και κεντρικό server, με εγκατεστημένα εξειδικευμένα λογισμικά – δωρεά της Schlumberger – για την πετρελαϊκή έρευνα

  • Κτηριακή Υποδομή – Αίθουσες Διδασκαλίας – Χώρος μελέτης των φοιτητών

   IMG_20180703_143533IMG_20180703_122807IMG_20180703_122801


   IMG_20180914_131802IMG_20180914_131721


   IMG_20180914_132321IMG_20180914_131700


   IMG_20180914_132348IMG_20180914_132348


  • Εργαστήριο Ιζηματολογίας το οποίο διαθέτει φούρνους για ξήρανση δειγμάτων, ζυγούς ακρίβειας, ληκύθους προσδιορισμού ειδικού βάρους, σειρές κόσκινων και σιφώνια, σωλήνες καθίζησης για μέτρηση της κοκκομετρίας, στερεοσκοπικά μικροσκόπια για παρατηρήσεις των ιζηματογενών κόκκων, πολλά όργανα πεδίου όπως τοπογραφικής ακρίβειας διαφορικούς δέκτες GNSS (GPS, GLONASS) και δειγματολήπτες ιζημάτων. Διαθέτει επίσης Γεωτρύπανο για πυρηνοληψίες αδιατάρακτων ιζημάτων και συσκευή για μαγνητο-στρωματογραφία πυρήνων.

  • Μηχανήματα θραύσης και κονιοποίησης πετρωμάτων ή άλλων σκληρών υλικών και μηχανικά γουδιά για την κονιοποίηση υλικών. Αχάτινα χειροκίνητα γουδιά για την κονιοποίηση μικρών ποσοτήτων υλικού.

  • Συσκευή κοκκομετρικού διαχωρισμού με κόσκινα και αναλυτικούς ζυγούς.

  • Φούρνο υψηλών θερμοκρασιών (1100 °C).

  • Συσκευές κοπής πετρωμάτων και παρασκευής λεπτών και στιλπνών τομών για παρατήρηση σε οπτικά πολωτικά μικροσκόπια.

  • Πολωτικά μικροσκόπια για παρατήρηση λεπτών και στιλπνών παρασκευασμάτων, με σύνδεση με υψηλής ανάλυσης ψηφιακή φωτογραφική μηχανή για λήψη εικόνων.

  • Στερεοσκόπιο για παρατήρηση λεπτομερών σωματιδίων με σύνδεση σε υψηλής ανάλυσης ψηφιακή φωτογραφική μηχανή για λήψη εικόνων.

  • Συσκευή περιθλασιμετρίας ακτίνων Χ (XRay Diffraction, XRD) για ποιοτική και ποσοτική ορυκτολογική ανάλυση πετρωμάτων ή ανάλυση κρυσταλλικών σωμάτων.

  • Συσκευή υπερήχων για ομογενοποίηση υδατικών αιωρημάτων και δύο φυγόκεντρους εκ των οποίων η μία υπερ-φυγόκεντρος (11000 rpm/sec).

 • Ατομική απορρόφηση (AAS) με φούρνο γραφίτη και γεννήτρια υβριδίων για την πραγματοποίηση ολοκληρωμένων χημικών αναλύσεων κύριων στοιχείων και ιχνοστοιχείων.