Διδασκόμενα Μαθήματα


Για την απονομή του μεταπτυχιακού διπλώματος απαιτείται η συμμετοχή στο σύνολο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων και η επιτυχής εξέταση στα προβλεπόμενα από το οικείο πρόγραμμα μαθήματα, καθώς και η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Τα μαθήματα που πρέπει να παρακολουθήσει κατά εξάμηνο κάθε φοιτητής/τρια καθορίζονται από το οικείο Πρόγραμμα Μαθημάτων. Το πρόγραμμα δύναται να εκτελείται εν μέρη ή εν όλω στην Αγγλική γλώσσα και αποτελείται από μαθήματα υποχρεωτικά και επιλογής με τις αντίστοιχες Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες ECTS .