Αριθμός Εισακτέων


Ο αριθμός εισακτέων στο Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται σε 30 άτομα το μέγιστο κατά το έτος. Επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνεται δεκτός ένας (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που πέτυχε στο σχετικό διαγώνισμο μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του Δ.Π.Μ.Σ. και ένας αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους. Με απόφαση του Συντονιστικού Οργάνου ο αριθμός των υποτρόφων μπορεί να αυξάνεται.