Μεταπτυχιακοί Τίτλοι


  • To Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με τίτλο «Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων – Hydrocarbon Exploration and Exploitation».
  • Ο τίτλος είναι ενιαίος και απονέμεται από κοινού από όλα τα συμμετέχοντα στο Δ.Π.Μ.Σ. Τμήματα ή Σχολές.