Μεταπτυχιακοί Τίτλοι


To Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στο γνωστικό πεδίο « Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων » – « Hydrocarbon Exploration and Exploitation ». Ο τίτλος είναι ενιαίος και απονέμεται από κοινού από τα συνεργαζόμενα Τμήματα.