Διοίκηση – Διδακτικό Προσωπικό


Στο συντονισμό, τη διοίκηση και τη λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ. συμμετέχουν μέλη του Τμήματος Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (3 μέλη ΔΕΠ), της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (2 μέλη ΔΕΠ),  του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2 μέλη ΔΕΠ) και του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, του Δημοκρίτειου Παναπιστημίου Θράκης (2 μέλη ΔΕΠ).

Η διοικητική υποστήριξη του Δ.Π.Μ.Σ. γίνεται από την Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, με την υποστήριξη της Γραμματείας του Τμήματος Γεωλογίας, της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για το αντίστοιχο διάστημα λειτουργίας του.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται από μέλη ΔΕΠ των Τμημάτων που συμμετέχουν, καθώς και μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων των ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και άλλες κατηγορίες διδασκόντων, όπως ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008.