Χρονική Διάρκεια


Η χρονική διάρκεια του Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται σε τέσσερα διδακτικά εξάμηνα, δύο ακαδημαϊκά έτη, συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου ολοκλήρωσης της μεταπτυχιακής εργασίας.