Κατηγορίες Εισακτέων


Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Σχολών Θετικών Επιστήμων, Πολυτεχνικών Σχολών, Τμημάτων Περιβάλλοντος και γενικότερα πτυχιούχοι προερχόμενοι από Τμήματα Πανεπιστημίων με πτυχία συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης του Δι-ιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ερευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων».

Γίνονται επίσης δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. και Πολυτεχνείων ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ με πτυχία συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης του Δι-ιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

.