Κατηγορίες Εισακτέων


Στο Δ.Π.Μ.Σ. θα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Σχολών Θετικών Επιστήμων, Πολυτεχνικών Σχολών, Τμημάτων Περιβάλλοντος και γενικότερα από Τμήματα Πανεπιστημίων με πτυχία συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης του Διατμηματικού ΠΜΣ.

Γίνονται επίσης δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. και Πολυτεχνείων ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ με πτυχία συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης του Διατμηματικού ΠΜΣ.